ทัวร์ไต้หวัน 2560/2017
 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน อุทยานเย่หลิว
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

เดือน มิ.ย. - ต.ค. 2560 / 2017

   ZXW (TPE01) BEST JOURNEY IN TAIWAN 53_JUN-SEP17_16777GO 

   ไต้หวัน
  5 วัน 3 คืน (XW)

   วันเดินทาง   
มิถุนายน 60 : 1, 7, 9, 14, 16, 21, 22, 28, 30
                     กรกฎาคม 60 : 5, 6, 12, 13, 19, 26, 27
                     สิงหาคม 60 : 2, 3, 9, 10, 11, 16, 23, 30
                     กันยายน 60 : 1, 6, 13, 20, 29
                                        ราคาท่านละ 16,777 - 21,777 บาท                   ดาวน์โหลดโปรแกรม    

 
   ZXW EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 53_JUN-OCT17_17999AP 

   ไต้หวัน
  5 วัน 3 คืน (XW)
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 9, 14, 23, 30 (ปรับลดราคา 2,000 บาท)
                     
กรกฎาคม 60 : 6, 12, 19, 28
                     
สิงหาคม 60 : 2, 10, 11, 16, 23, 30
                     กันยายน 60 : 1, 6, 15, 20
                   
                                           ตุลาคม 60 : 13, 19, 20
                                             
ราคาท่านละ 17,999 - 25,999 บาท                   ดาวน์โหลดโปรแกรม   


   ZXW EASY ฟินเว่อร์ IN TAIWAN 64_JUN-AUG17_18999AP 

   ไต้หวัน
  6 วัน 4 คืน (XW)
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 6-11  (ปรับราคาเหลือ 13,999 บาท)
                     
สิงหาคม 60 : 15-20
   ราคาท่านละ 18,999 - 19,999 บาท                   ดาวน์โหลดโปรแกรม   


   SXW (TPE6) TAIWAN 53_JUL-OCT17_17999SH 

   ไต้หวัน
  5 วัน 3 คืน (XW)
   
   วันเดินทาง   
กรกฎาคม 60 : 5-9, 19-23
                     สิงห
าคม 60 : 9-13, 12-16, 23-27
                     กันยายน 60 : 6-10, 20-24
                     
ตุลาคม 60 : 18-22, 21-25
                                        ราคาท่านละ 17,999 - 22,999 บาท                   ดาวน์โหลดโปรแกรม   


   ZBR (TPE04) PARADISE IN TAIWAN 53_JUN-AUG17_19777GO 

   ไต้หวัน
  5 วัน 3 คืน (BR)
   
   วันเดินทาง   
มิถุนายน 60 : 18-22    
                   กรกฎาคม 60 : 16-20, 19-23, 21-25, 25-29
                     สิงหาคม 60 : 2-6, 7-11, 12-16, 16-20, 18-22
   ราคาท่านละ 19,777 - 20,777 บาท                   ดาวน์โหลดโปรแกรม  


   ZXW (TPE02) TAIWAN DREAM DESTINATION 64_JUN-SEP17_18777GO 

   ไต้หวัน
  6 วัน 4 คืน (XW)

   วันเดินทาง   
มิถุนายน 60 : 3, 6, 13, 17, 24, 27
                     กรกฎาคม 60 : 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25
                     สิงหาคม 60 : 1, 7, 8, 15, 22, 29
                     กันยายน 60 : 2, 5, 9, 12, 19, 23, 26, 30
                                         ราคาท่านละ 18,777 - 22,777 บาท                   ดาวน์โหลดโปรแกรม   


   ZTG (TPE12) FAMOUS IN TAIWAN 43_JUN-AUG17_21900GO 

   ไต้หวัน
  4 วัน 3 คืน (TG)
   
   วันเดินทาง  
กรกฎาคม 60 : 1-4, 22-25
                     
สิงหาคม 60 : 17-20, 31 ส.ค.-3 ก.ย.
   ราคาท่านละ 21,900 บาท                                 ดาวน์โหลดโปรแกรม   


   ZXW (TPE06) EXCLUSIVE IN TAIWAN 75_JUN-SEP17_21777GO 

   ไต้หวัน
  7 วัน 5 คืน (XW)

   วันเดินทาง   
มิถุนายน 60 : 4-10, 11-17, 18-24, 25 มิ.ย.-1 ก.ค.            
                     กรกฎาคม 60 : 2-8, 9-15, 10-16, 16-22, 23-29, 31 ก.ค.-5 ส.ค.
                     สิงหาคม 60 : 6-12, 13-19, 27 ส.ค.-2 ก.ย.
                     
กันยายน 60 : 3-9, 11-17, 17-23, 25 ก.ย.-1 ต.ค.
                                        
ราคาท่านละ 21,777 - 23,777 บาท                   
ดาวน์โหลดโปรแกรม   


   ZTG (TPE09) GRAND TAIWAN 54_JUN17_25777GO 

   ไต้หวัน
  5 วัน 4 คืน (TG)
   
   วันเดินทาง   
มิถุนายน 60 : 7-11, 10-14, 24-28

   ราคาท่านละ 25,777 - 26,777 บาท                   ดาวน์โหลดโปรแกรม