Kunming (คุนหมิง)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

   SMU (KMG2) KMG-STONE FOREST 43_JUN-JUL17_18799SH 

   คุนหมิง อุทยานป่าหิน
  4 วัน 3 คืน (MU)
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 21-24
                      กรกฎ
าคม 60 : 7-10
   ราคาท่านละ 18,799 - 19,799 บาท                  ดาวน์โหลดโปรแกรม   


   SMU (KMG1) KMG-DLU-LJG-ZHD 65_JUN-SEP17_21799SH 

   คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  6 วัน 5 คืน (MU)
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 20-25, 23-28, 26 มิ.ย.-1 ก.ค.
                     กรกฎาคม 60 : 4-9, 18-23
                     สิงหาคม 60 : 9-14, 29 ส.ค.-3 ก.ย.
                     กันยายน 60 : 12-17, 19-24
                                        ราคาท่านละ 21,799 - 26,799 บาท                  ดาวน์โหลดโปรแกรม   


   SMU (KMG3) KMG-DLU-LJG-ZHD 65_JUL-SEP17_27799SH 

   คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
 ภูเขาหิมะมังกรหยก  6 วัน 5 คืน (MU)
   
   วันเดินทาง   กรกฎาคม 60 : 4-9, 18-23
                     สิงหาคม 60 : 9-14, 23-28, 29 ส.ค.-3 ก.ย.
                     กันยายน 60 : 12-17, 19-24
   ราคาท่านละ 27,799 - 28,799 บาท                  ดาวน์โหลดโปรแกรม